Kdo jsme a co děláme?

Kdo jsme a co děláme?

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické hnutí ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Organizace se dělí do tří věkových skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

- vlčata a světlušky (věk 6-10 let)

- skauti a skautky (věk 11-15 let)

- roveři a rangers (věk nad 15 let)

 

Náš oddíl působí ve středisku Kuřim. Středisko existuje od roku 1990, v roce 2008 registruje 81 členů. Náš oddíl má v současné době 30 členek, z toho je 16 světlušek a 10 skautek.

 

Členství vzniká okamžikem přijetí přihlášky zástupcem organizace. Dítě obdrží přihlášku po měsíci pravidelné docházky na schůzky a ostatní akce Junáka Kuřim. Členství může být ukončeno:

- odhlášením dítěte rodičem

- vyškrtnutím organizací v důsledku dlouhodobé neúčasti člena na akcích

- vyloučením z organizace v důsledku závažného porušení povinností člena

 

Naše činnost se soustřeďuje do oddílů, které se skládají z několika menších celků - družin. Během roku se družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných zpravidla jednou týdně. Na schůzkách hrají členové různé hry a procvičují nové znalosti a dovednosti. Za příznivého počasí probíhají schůzky venku, proto je dobré, chodí - li děti v oblečení, které si mohou ušpinit.

K činnosti družin patří i výlety a výpravy do přírody, vyvrcholením celoroční činnosti je letní stanový tábor trvající dva týdny.

 

Vedoucí : Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Družinu tedy vede starší a zkušenější chlapec nebo dívka - družinový rádce. Ve vedení oddílu působí dospělí vedoucí, kteří k tomu mají odpovídající kvalifikaci.

 

Klubovna je místo, kde se scházíme k našim schůzkám. případně jiným aktivitám. Naše středisková klubovna se nachází v horní části zahrady ZŠ Komenského (je třeba jít pěšinou kolem plotu až nahoru, kde je branka).

 

A kolik to vlastně stojí?

Jednou ročně ( obvykle v únoru) provádíme registraci členské základny, která představuje platbu ve výši cca 400 Kč. Tato částka je určena převážně pro činnost řídících orgánů a zahrnuje také úrazové pojištění každého člena.

Další výdaje jsou spojeny s činností družin a oddílu - patří mezi ně útrata za výpravy (jízdné, stravné apod.) a dále pořízení skautské výbavy (skautský kroj, spacák....). S pořizováním skautské výbavy (pokud ji už nevlastníte) se  jistě vyplatí počkat, až zjistíte, že to potomek s tím "skautováním" myslí opravdu vážně.